STRANE HLAVY | INFORM�CIE O FIRME | DIPLOMY | VYROBKY | FOTOGAL�RIA | ZVL��TNOSTI | KONTAKT
Majitelia firmy: Szőnyi Krisztin a Szőnyi Gabriella

Naa firma je rodinnm podnikanm, zaloil ju n otec v roku 1981. Vaka nepretritmu rozvoju u v roku 1992 sa stala lenom IVC. Najprv fungovala ako komanditn spolonost' a od roku 2000 funguje ako s.r.o. Nam ciel'om je zhotovenie prc zubnej techniky na vysokej rovni. Urobme vetko v zujme toho, aby sme zabezpeili najlepie rieenie pacientom naich partnerskch zubnch lekrov. So zubnmi lekrmi pracujeme formou konzervatvnej spoluprce, sname sa splnit' poiadavky pacientov. Pre svojich kolegov neustle zabezpeujeme, aby sa zastovali na odbornch koleniach a na zahraninch kurzoch, a zabezpeujeme im zzemie v podobe laboratrnej techniky.